Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy:
 Ing. Libor Hlaváček - JH-comp

IČO: 67643311, TŘEŠŇOVÁ 789/1A 19800 PRAHA 9

Plátce DPH

 

Číslo účtu: 2900846705/2010

V případě platby ze slovenska plaťte prosím celkovou častku v EUR na tento účet:

Číslo účtu:

2200846720/2010

IBAN:

CZ7820100000002200846720

BIC/SWIFT:

FIOBCZPPXXX

 

 dále jen jh-comp

dále také jen „VOP“

Naše dvě základní pravidla:

 • Pravidlo č. 1: Náš zákazník má vždycky pravdu.
 • Pravidlo č. 2: Nelze-li použít pravidlo č. 1, je třeba využít níže uvedený text.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Upřímnou snahou firmy JH-COMP. je nabídnout zákazníkům takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší, než jsou běžně nabízené nákupní a reklamační podmínky nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony.

Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránící koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí platnou zákonnou úpravou.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.isix.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JH-COMP, se sídlem Třešňová 789/1a,Praha 9, IČ 67643311, DIČ CZ6601270445 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310015 (dále také jen prodávající nebo provozovatel) a kupujícího (zákazníka). Je-li mezi prodávajícím a zákazníkem – právnickou osobou (za osobu právnickou je považováno i pokud zákazník požaduje z faktury smazat údaje pro pozdější uplatnění v účetnictví) uzavřena zvláštní Rámcová kupní smlouva, pak se vztah řídí touto Rámcovou kupní smlouvou.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2014 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos"). Je-li smluvní stranou podnikatel anebo právnická osoba, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Smlouvu lze měnit pouze tehdy, pokud se na takové změně dohodneme písemně nebo e-mailem.

Dodavatel / prodávající – je společnost JH-COMP, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Předobjednávka – označuje objednávku takového zboží, které prodávající v budoucnu pravděpodobně naskladní, ale jehož datum dodání, cena a/nebo přesné specifikace nejsou doposud prodávajícímu známy. U předobjednávek si prodávající vyhrazuje právo měnit cenu, datum dodání i vlastnosti, a to až do doby, kdy toto zboží prodávající naskladní. O změně ceny bude prodávající kupujícího náležitě informovat e-mailem nebo telefonicky a kupující může na základě této nové informace od smlouvy odstoupit.

2. Zadání objednávky

V případě internetového obchodu dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky (nabídky) prodávajícím, tj. v okamžiku doručení potvrzení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

Po obdržení objednávky učiněné kupujícím, potvrdí prodávající kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky, a to například formou automaticky generované e-mailové zprávy anebo SMS zprávy. Po zpracování objednávky zašle prodávající kupujícímu formou e-mailové zprávy akceptaci (přijetí) objednávky, čímž se mj. rozumí i zaslání informací o způsobu a předpokládaným termínem doručení. Na základě odeslání této akceptace dojde k uzavření kupní smlouvy. V opačném případě bude prodávající kontaktovat kupujícího s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí (a) odmítnutí objednávky (např.: v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží), (b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s nabídkou, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy, (c) informaci o dočasné nedostupnosti zboží s uvedením přesného termínu jeho dodání a s nabídkou, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky objednatelem zpět prodávajícímu např. e-mailovou zprávou.

Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za oboustranně závazné. Kupující má jedinou možnost jednostranně zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, jestliže zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat formou e-mailové komunikace. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž přílohou obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu, a to ve všech jejich verzích včetně verze aktuální, což umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

Objednávky zadané jakýmkoliv jiným způsobem, než jak je popsáno výše, nebudou přijaty.

O přijetí nebo nepřijetí objednávky rozhodne prodávající dle vlastního uvážení.

3. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webových stránkách www.isix.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v daném okamžiku. Ceny jsou konečné, je specifikované zda-li jsou vč. včetně či bez DPH, popř. jsou vč. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Toto se netýká případných poplatků za dopravné, balné, skladné, poplatky za platbu, apod.

Rozhodnou skutečností při posuzování platnosti uzavření ceny je zjevnost chyby v ceně. Zde je rozhodující hledisko běžného spotřebitele a zejména rozdíl mezi obvyklou cenou a cenou uvedenou v internetovém obchodě. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží. Pokud tento rozdíl bude značný, je zcela zřejmé, že se jedná o zcela zjevnou chybu a zřejmý omyl, jejímiž následky je neplatnost uzavřené kupní smlouvy.

Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Aktuálně nabízené slevy a slevy poskytované v rámci partnerských programů jsou uvedeny v sekci Partnerské programy nebo jsou uvedeny přímo u konkrétního zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Ceny jednotlivých druhů doprav a způsobů úhrad jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

 

4. Provozní doba

Příjem objednávek: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Příjem objednávek pro expedici ze skladu kupujícího do následujícího pracovního dne: do 15:30 hodin.

5. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky, jak jsou uvedeny na v sekci Doprava a platba:

 • platba v hotovosti při osobním odběru zboží,
 • platba kartou prostřednictvím internetového platebního portálu aukro,
 • on-line platba bankovním převodem prostřednictvím internetového platebního portálu,
 • zálohovou platbou před odesláním zboží,
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),

 

Cena přepravy se řídí dle ceníku prodávajícího aktuálního v den objednávky a je vyznačena v objednávce.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Prodávající na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v momentě expedice zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. Dodací podmínky

Platné způsoby dopravy jsou uvedeny v sekci Doprava a platba.

Osobní odběr

Osobní odběr je možný pouze na kontaktních místech prodávajícího.

Zasílání přepravní službou:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv po ČR zpravidla do druhého pracovního dne od převzetí od kupujícího, do SR do čtvrtého pracovního dne od převzetí. Cena přepravy se řídí dle ceníku prodávajícího aktuálního v den objednávky a je vyznačena v objednávce. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do třech pracovních dnů ode dne termínu doručení v kupní smlouvě (objednávce) při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena, má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je možno vrátit přepravci. Pokud ale kupující takovou zásilku převezme, je nutno (i) sepsat s dopravcem škodní protokol a (ii) tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu na adresu obchod@isix.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Pro Váš komfort můžete využít tento formulář :

vraceni_ve_ctvrnactidenni_lhute

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Zboží není v továrním nebo výchozím nastavení
 • na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. (viz vymezení pojmu Digitální distribuce výše). Kupující má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že kupujícímu nebylo ještě dodáno plnění v podobě doručení aktivačního klíče nebo odkazu ke stažení. Dodání výše uvedeného plnění má obdobný efekt, jako porušení (rozbalení) originálního obalu programu. Tímto není dotčeno právo kupujícího na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného odkazu nebo aktivačního klíče. Při reklamaci se postupuje analogicky jako u reklamace fyzického zboží.
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář viz příloha č.2 poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí být kompletní zboží ze smlouvy prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že zákazník vrátí pouze část zboží z kupní smlouvy je toto řešeno individuálně na základě opravného danoveho dokladu.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 7 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy (storno ze strany e-shopu)kdykoliv například, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené jako dodací lhůta. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace, nebo záměrně zneužíváte náš objednávkový nebo dárkový systém. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu, včetně další blokace dalších nákupů u nás.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Pro vystavení dobropisu (opravný daňový doklad) může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz (OP) za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Vrácení a reklamace zboží:
Zboží je možno vrátit osobně nebo libovolnou přepravní službou na adresu:

JH-COMP

Dářská 1440

Praha 9

19800

8. Práva z vadného plnění

Pro Váš komfort můžete využít tento formulář :

formularProUplatneniReklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Prodávající nenese odpovědnost za jakákoliv data a nastavení v zařízení zákazníka pokud není předem domluveno jinak.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, (odpovědnost za vady)  která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí zboží, pro právnickou osobu platí lhůta 24 měsíců kromě značky Gopro,  kde platí odpovědnost za vady pro právnickou osobu 6 měsíců.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Kupujícímu spotřebiteli je umožněn bezplatný svoz skrze PPL. Tento svoz je možné objednat po kontaktu na emailu: obchod@isix.cz

Kupující podnikatel zasílá zboží k reklamaci vždy na své náklady.


Pokud nebudete chtít využít naši bezplatnou službu, můžete samozřejmě zboží zaslat prostřednictvím Vámi vybraného přepravce. V tomto případě prosím nezasílejte zboží na dobírku, vrácené zboží nebude přijato. Náklady skrze jiného přepravce nejsou proplaceny. Pokud není domluveno jinak.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

 

Podstatné porušení smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

9. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů po přijetí, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Odpovědnost za vady se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

V případě, že není domluveno jinak, tak naše společnost nenese odpovědnost za jakékoli i) poškození a/nebo ztrátu dat a ii) výdaje spojené s obnovou dat na paměťové kartě/ vnitřní paměti zařízení.

Nepřevzaté zboží z reklamačního řízení

Kupující je povinen zboží, které bylo předmětem reklamačního řízení, převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, a kdy byl vyzván k vyzvednutí zboží. Za výzvu k vyzvednutí zboží se rozumí také pokus o jeho doručení na adresu kupujícího uvedenou jako kontaktní k vyřízení reklamace. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží po skončení reklamačního řízení, postupuje prodávající v souladu s platnými zákony, tj. po uplynutí zákonné lhůty k vyřízení reklamace je oprávněn účtovat kupujícímu skladné.

Prodávající má nárok požadovat skladné ve výši 150 Kč/den, a to počínaje dnem, kdy:
a) Marně uplyne lhůta 30 dnů od vyrozumění zákazníka o vyřízení reklamace, kdy si zboží zákazník nepřevezme.
b) Se zboží vrátí zpět do dispozice prodávajícího po marném pokusu doručit zboží zpět kupujícímu.

 V případě že dojde k převýšení ceny skladného nad cenou zboží vyhrazujeme si právo zboží například ekologicky zlikvidovat.

V případě že budete s vyřízením reklamace nespokojení můžete využít k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy kontakt:

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). Prodávající je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod číslem 00070542.

2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11. OBSAH WEBU ISIX.CZ

Veškerý obsah webu isix.cz je naším majetkem a jakékoliv šíření může být postihováno.

Veškeré obrázky jsou ilustrační a nemusí tedy ukazovat pravou podstatu věci. Obrázky jsou chápány jako ilustrace i v případě omylu a nahrání špatné fotky ke špatnému produktu. V tomto případě si ponecháváme právo se odvolat na omyl a tudíž objednávku zrušit či řešit dle dohody s kupujícím.

Veškeré produkty včetně těch s bezdrátovou částí (Wifi, LTE, GSM) mají prohlášení o schodě - certifikát CE / EU Declaration of Conformity je k dispozici na vyžádání, jeho vyhledání trvá 1-7 dní.

12. Platím pak- Equabank

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Equa bank a.s., se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 47116102 („Banka“), spočívá v odložení platby Zákazníka za nákup Zboží u Obchodníka, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Banku a její uhrazení Bankou Obchodníkovi za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách služby PlatímPak (www.equabank.cz/podminky-platimpak). V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak, nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je Zákazník povinen kupní cenu a případné náklady na dopravu zboží uhradit Bance v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Obchodníka na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) Zboží na Banku, a zároveň využitím služby PlatímPak uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak. Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Equa bank (www.equabank.cz/memorandum).

13. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí a příloh, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.isix.cz

 

 

Důležité upozornění:

Nezapomeňte určitě ve vašem bankovnictví vybrat jako typ platby Okamžitá platba.
Jinak bude vaše platba automaticky odeslána jako obyčejná standardní platba a bude připsána na náš bankovní účet až následující pracovní den.
Prosím, vždy uvádějte variabilní symbol, zásadně tím urychlíte identifikaci platby a tím i expedici vaší zásilky.